黑板报网

分享生活百科、日常生活经验及知识

《大佛顶首楞严咒》全文注音版

avatar 2022-09-09 17:46 176次浏览 评论已关闭 生活

南无楞严会上佛菩萨(三称)
妙湛总持不动尊 首楞严王世希有
销我亿劫颠倒想 不历僧祗获法身
愿今得果成宝王 还度如是恒沙众
将此深心奉尘刹 是则名为报佛恩
伏请世尊为证明 五浊恶世誓先入
如一众生未成佛 终不于此取泥洹
大雄大力大慈悲 希更审除微细惑
令我早登无上觉 于十方界坐道场
舜若多性可销亡 烁迦罗心无动转
 

 

 

 

南无常住十方佛
南无常住十方法
南无常住十方僧
南无释迦牟尼佛
 

南无佛顶首楞严
南无观世音菩萨
南无金刚藏菩萨
 

尔时世尊。从肉髻中。涌百宝光。光中涌出。千叶宝莲。有化如来。坐宝华中。顶放十道。百宝光明。一一光明。皆遍示现。十恒河沙。金刚密迹。擎山持杵。遍虚空界。大众仰观。畏爱兼抱。求佛哀佑。一心听佛。无见顶相。放光如来。宣说神咒。
第一会
nā mó sà dá tuō.sū qié duō yē.ā là hē dì.sān miǎo sān pú tuó xiě

 

南无萨怛他.苏伽多耶.阿啰诃帝.三藐三菩陀写
nā mó sà dá tuō.fó tuó jù zhī sěi ní shàn
南无萨怛他.佛陀俱胝瑟尼钐
nā mó sà pó.bó tuó bó dì.sà duò pí bì
南无萨婆.勃陀勃地.萨跢鞞弊
nā mó sà duō nán.sān miǎo sān pú tuó.jù zhī nán
南无萨多南.三藐三菩陀.俱知喃
suō shě là pó jiā.sēng qié nán
娑舍啰婆迦.僧伽喃
nā mó lú jī ā luó hàn duò nán
南无卢鸡阿罗汉哆喃
nā mó sū lú duō bō nuó nán
南无苏卢多波那喃
nā mó suō jié lī tuó qié mí nán
南无娑羯唎陀伽弥喃
nā mó lú jī sān miǎo qié duò nán
南无卢鸡三藐伽哆喃
sān miǎo qié bō là.dǐ bō duō nuó nán
三藐伽波啰.底波多那喃
nā mó tí pó lí sěi nǎn
南无提婆离瑟赧
nā mó xī tuó yē.pí dì yē.tuó là lí sěi nǎn
南无悉陀耶.毗地耶.陀啰离瑟赧
shě bō nú.jiē là hē.suō hē suō là mó tuō nán
舍波奴.揭啰诃.娑诃娑啰摩他喃
nā mó bá là hē mó ní
南无跋啰诃摩尼
nā mó yīn tuó là yē
南无因陀啰耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
lú tuó là yē
嚧陀啰耶
wū mó bō dì
乌摩般帝
suō xī yè yē
娑酰夜耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
nuó là yě ná yē
那啰野拏耶
pán zhē mó hē.sān mù tuó là
盘遮摩诃.三慕陀啰
nā mó xī jié lī duō yē
南无悉羯唎多耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
mó hē jiā là yē
摩诃迦啰耶
dì lì bō lá nà qié là
地唎般剌那伽啰
pí tuó là.bō ná jiā là yē
毗陀啰.波拏迦啰耶
ā dì mù dì
阿地目帝
shīmó shě nuó ní pó xī ní
尸摩舍那泥.婆悉泥
mó dá lī qié ná
摩怛唎伽拏
nā mó xī jié lī duō yē
南无悉羯唎多耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
duō tuō qié duò jù là yē
多他伽跢俱啰耶
nā mó bō tóu mó.jù là yē
南无般头摩.俱啰耶
nā mó bá shé là.jù là yē
南无跋阇啰.俱啰耶
nā mó mó ní jù là yē
南无摩尼俱啰耶
nā mó qié shé jù là yē
南无伽阇俱啰耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
dì lī chá.shū là xī nuó
帝唎茶.输啰西那
bō là hē là ná là shé yē
波啰诃啰拏啰阇耶
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
nā mó ā mí duō pó yē
南无阿弥多婆耶
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
ā là hē dì
阿啰诃帝
sān miǎo sān pú tuó yē
三藐三菩陀耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
ā chú pí yē
阿刍鞞耶
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
ā là hē dì
阿啰诃帝
sān miǎo sān pú tuó yē
三藐三菩陀耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
pí shā shé yē jù lú fèi zhù lī yē
鞞沙阇耶俱卢吠柱唎耶
bō là pó là shé yē
般啰婆啰阇耶
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
sān bǔ shī bì duō
三补师毖多
sà lián nà là.là shé yē
萨怜捺啰.剌阇耶
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
ā là hē dì
阿啰诃帝
sān miǎo sān pú tuó yē
三藐三菩陀耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
shě jī yě.mǔ nuó yè
舍鸡野.母那曳
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
ā là hē dì
阿啰诃帝
sān miǎo sān pú tuó yē
三藐三菩陀耶
nā mó pó qié pó dì
南无婆伽婆帝
là dá nà.jī dū là shé yē
剌怛那.鸡都啰阇耶
duò tuō qié duō yē
跢他伽多耶
ā là hē dì
阿啰诃帝
sān miǎo sān pú tuó yē
三藐三菩陀耶
dì piáo.nā mó sà jié lī duō
帝瓢.南无萨羯唎多
yì tán pó qié pó duō
翳昙婆伽婆多
sà dàntuō qié dū sěi ní shàn
萨怛他.伽都瑟尼钐
sà dá duō bō dá lán
萨怛多.般怛嚂
nā mō e pó là shì dān
南无阿婆啰视耽
bō là dì yáng qí là
般啰帝扬歧啰
sà là pó bù duō.jiē là hē
萨啰婆部多.揭啰诃
ní jiē là hē.jié jiā là hē ní
尼揭啰诃.羯迦啰诃尼
bá là bì dì yē.chì tuó nǐ
跋啰毖地耶.叱陀你
e jiā là mì lì zhù
阿迦啰密唎柱
bō lī dá là yē.níng jiē lī
般唎怛啰耶.儜揭唎
sà là pó.pán tuó nuó.mù chā ní
萨啰婆.盘陀那.目叉尼
sà là pó.tū sěi zhà
萨啰婆.突瑟咤
tū xī fá.bō nà nǐ fá là ní
突悉乏.般那你伐啰尼
zhě dū là shī dì nán
赭都啰失帝南
jié là hē.suō hē sà là ruò shé
羯啰诃.娑诃萨啰若阇
pí duō bēng.suō nà jié lī
毗多崩.娑那羯唎
ā sè zhà bīng shě dì nán
阿瑟咤冰舍帝南
nà chā chà dàn là ruò shé
那叉刹怛啰若阇
bō là sà tuó nà jié lī
波啰萨陀那羯唎
ā sěi zhà nán
阿瑟咤南
mó hē jié là hē ruò shé
摩诃揭啰诃若阇
pí duō bēng.sà nà jié lī
毗多崩.萨那羯唎
sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé
萨婆舍都嚧你婆啰若阇
hū lán tū xī fá.nán zhē nà shě ní
呼蓝突悉乏.难遮那舍尼
bì shā shě.xī dàn là
毖沙舍.悉怛啰
e jí ní.wū tuó jiā là ruò shé
阿吉尼.乌陀迦啰若阇
e bō là shì duō jū là
阿般啰视多具啰
mó hē bō là zhàn chí
摩诃般啰战持
mó hē dié duō
摩诃迭多
mó hē dì shé
摩诃帝阇
mó hē shuì duō shé pó là
摩诃税多阇婆啰
mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ
摩诃跋啰盘陀啰.婆悉你
e lì yē duō là
阿唎耶多啰
pí lī jù zhī
毗唎俱知
shì pó pí shé yē
誓婆毗阇耶
bá shé là.mó lǐ dǐ
跋阇啰.摩礼底
pí shě lú duō
毗舍嚧多
bó téng wǎng jiā
勃腾罔迦
bá shé là.zhì hē nuó ē zhē
跋阇啰.制喝那阿遮
mó là zhì pó.bō là zhì duō
摩啰制婆.般啰质多
bá shé là chàn chí
跋阇啰擅持
pí shě là zhē
毗舍啰遮
shàn duō shě.pí tí pó.bǔ shì duō
扇多舍.鞞提婆.补视多
sū mó lú bō
苏摩嚧波
mó hē shuì duō
摩诃税多
e lì yē duō là
阿唎耶多啰
mó hē pó làe bō là
摩诃婆啰阿般啰
bá shé là.shāng jié là zhì pó
跋阇啰.商揭啰制婆
bá shé là jù mó lī
跋阇啰俱摩唎
jù lán tuó lī
俱蓝陀唎
bá shé là.hē sà duō zhē
跋阇啰.喝萨多遮
pí dì yē.qián zhē nuó.mó lī jiā
毗地耶.乾遮那.摩唎迦
kǔ sū mǔ.pó jié là duō nà
啒苏母.婆羯啰多那
pí lú zhē nà jù lì yē
鞞嚧遮那俱唎耶
yè là tú sěi ní shān
夜啰菟瑟尼钐
pí zhē lán pó.mó ní zhē
毗折蓝婆.摩尼遮
bá shé là.jiā nà jiā bō là pó
跋阇啰.迦那迦波啰婆
lú shé nà bá shé là.dùn zhì zhē
嚧阇那跋阇啰.顿稚遮
shuì duō zhē.jiā mó là
税多遮.迦摩啰
chà shē shī.bō là pó
刹奢尸.波啰婆
yì dì yí dì
翳帝夷帝
mǔ tuó là jié ná
母陀啰羯拏
suō pí là chàn
娑鞞啰忏
jué fàn dū
掘梵都
yìn tù nà mó mó xiě
印兔那.么么写
第二会
wū xīn
乌昕
lī sè jiē ná
唎瑟揭拏
bō là shě xī duō
般剌舍悉多
sà dá tuō.qié dū sè ní shān
萨怛他.伽都瑟尼钐
hǔ xīn
虎昕
dū lú yōng
都卢雍
zhān pó nuó
瞻婆那
hǔ xīn
虎昕
dū lú yōng
都卢雍
xī dān pó nuó
悉耽婆那
hǔ xīn
虎昕
dū lú yōng
都卢雍
bō là sè dì yē.sān bō chā.ná jié là
波啰瑟地耶.三般叉.拏羯啰
hǔ xīn
虎昕
dū lú yōng
都卢雍
sà pó yào chā.hē là chà suō
萨婆药叉.喝啰刹娑
jiē là hē ruò shé
揭啰诃若阇
pí téng bēng.sà nuó jié là
毗腾崩.萨那羯啰
hǔ xīn
虎昕
dū lú yōng
都卢雍
zhě dū là.shī dǐ nán
者都啰.尸底南
jiē là hē.suō hē sà là nán
揭啰诃.娑诃萨啰南
pí téng bēng.sà nuó là
毗腾崩.萨那啰
hǔ xīn
虎昕
dū lú yōng
都卢雍
là chā
啰叉
pó qié fàn
婆伽梵
sà dá tuō.qié dū sè ní shān
萨怛他.伽都瑟尼钐
bō là diǎn shé jí lī
波啰点阇吉唎
mó hē suō hē sà là
摩诃娑诃萨啰
bó shù suō hē sà là.shì lī shā
勃树娑诃萨啰.室唎沙
jù zhī suō hē sà ní dì lí
俱知娑诃萨泥帝篱
ā bì tí shì pó lī duō
阿弊提视婆唎多
zhà zhà yīng jiā
咤咤罂迦
mó hē bá shé lú tuó là
摩诃跋阇嚧陀啰
dì lī pú pó nuó
帝唎菩婆那
màn chá là
曼茶啰
wū xīn
乌昕
suō xī dì bù pó dū
娑悉帝薄婆都
mó mó
么么
yìn tù nuó mó mó xiě
印兔那么么写
 

 

 

第三会
là shé pó yè
啰阇婆夜
zhǔ là bá yè
主啰跋夜
ā qí ní pó yè
阿祇尼婆夜
wū tuó jiā pó yè
乌陀迦婆夜
pí shā pó yè
毗沙婆夜
shě sà duō là pó yè
舍萨多啰婆夜
pó là zhuó jié là pó yè
婆啰斫羯啰婆夜
tū sè chā pó yè
突瑟叉婆夜
ā shě nǐ pó yè
阿舍你婆夜
ā jiā là.mì lī zhù pó yè
阿迦啰.密唎柱婆夜
tuó luó ní bù mí jiàn.bō qié bō tuó pó yè
陀啰尼部弥剑.波伽波陀婆夜
wū là jiā pó duō pó yè
乌啰迦婆多婆夜
là shé tán chá pó yè
剌阇坛茶婆夜
nuó qié pó yè
那伽婆夜
pí tiáo dá pó yè
毗条怛婆夜
sū bō là ná pó yè
苏波啰拏婆夜
yào chā jiē là hē
药叉揭啰诃
là chā sī.jiē là hē
啰叉私.揭啰诃
bì lī duō.jiē là hē
毕唎多.揭啰诃
pí shě zhē.jiē là hē
毗舍遮.揭啰诃
bù duō jiē là hē
部多揭啰诃
jiū pán cha.jiē là hē
鸠盘茶.揭啰诃
bǔ dān nuó.jiē là hē
补单那.揭啰诃
jiā zhà bǔ dān nuó.jiē là hē
迦咤补单那.揭啰诃
xī qián dù.jiē là hē
悉乾度.揭啰诃
ā bō xī mó là.jiē là hē
阿播悉摩啰.揭啰诃
wū tán mó tuó.jiē là hē
乌檀摩陀.揭啰诃
chē yè jiē là hē
车夜揭啰诃
xī lī pó dì.jiē là hē
酰唎婆帝.揭啰诃
shè duō hē lī nán
社多诃唎南
jiē pó hē lī nán
揭婆诃唎南
lú dì là.hē lī nán
嚧地啰.诃唎南
máng suō hē lī nán
忙娑诃唎南
mí tuó hē lī nán
谜陀诃唎南
mó shé hē lī nán
摩阇诃唎南
shé duō hē lī nǚ
阇多诃唎女
shì bǐ duō hē lī nán
视比多诃唎南
pí duō hē lī nán
毗多诃唎南
pó duō hē lī nán
婆多诃唎南
ā shū zhē hē lī nǚ
阿输遮.诃唎女
zhì duō hē lī nǚ
质多诃唎女
dì shān sà pí shān
帝钐萨鞞钐
sà pó jiē là hē nán
萨婆揭啰诃南
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀耶阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
bō lī bá là zhě jiā.qì lī dān
波唎跋啰者迦.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
chá yǎn ní.qì lī dān
茶演尼.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
mó hē bō shū bō dá yè
摩诃般输般怛夜
lú tuó là.qì lī dān
嚧陀啰.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
nuó là yè ná.qì lī dān
那啰夜拏.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
dá duǒ qié lú chá xī.qì lī dān
怛埵伽嚧茶西.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
mó hē jiā là.mó dá lī qié ná.qì lī dān
摩诃迦啰.摩怛唎伽拏.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
jiā bō lī jiā.qì lī dān
迦波唎迦.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
shé yè jié là.mó dù jié là
阇夜羯啰.摩度羯啰
sà pó là tuō suō dá nuó.qì lī dān
萨婆啰他娑达那.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
zhě duō là.pó qí nǐ.qì lī dān
赭咄啰.婆耆你.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
pí lī yáng.qì lī zhī
毗唎羊.讫唎知
nán tuó jī shā là.qié ná bō dì
难陀鸡沙啰.伽拏般帝
suǒ xī yè.qì lī dān
索酰夜.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
nuó jiē nuó.shě là pó ná.qì lī dān
那揭那.舍啰婆拏.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
ā luó hàn.qì lī dān. pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
阿罗汉.讫唎担.毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
pí duō là qié.qì lī dān
毗多啰伽.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí bá shé là bō nǐ
鸡啰夜弥跋阇啰波你
jù xī yè.jù xī yè
具酰夜.具酰夜
jiā dì bō dì.qì lī dān
迦地般帝.讫唎担
pí tuó yè shé.chēn tuó yè mí
毗陀夜阇.嗔陀夜弥
jī là yè mí
鸡啰夜弥
là chā wǎng
啰叉罔
pó qié fàn
婆伽梵
yìn tù nuó.mó mó xiě
印兔那.么么写
第四会

pó qié fàn
婆伽梵
sà dá duō.bō dá là
萨怛多.般怛啰
nā mó cuì dū dì
南无粹都帝
ā xī duō.nuó là là jiā
阿悉多.那啰剌迦
bō là pó.xī pǔ zhà
波啰婆.悉普咤
pí jiā sà dá duō.bō dì lī
毗迦萨怛多.钵帝唎
shí fó là.shí fó là
什佛啰.什佛啰
tuó là tuó là
陀啰陀啰
pín tuó là.pín tuó là.chēn tuó chēn tuó
频陀啰.频陀啰.嗔陀嗔陀
hǔ xīn
虎昕
hǔ xīn
虎昕
pàn zhà
泮咤
pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà
泮咤泮咤泮咤泮咤
suō hē
娑诃
xī xī pàn
酰酰泮
ā móu jiā yē pàn
阿牟迦耶泮
ā bō là.tí hē duō pàn
阿波啰.提诃多泮
pó là bō là tuó pàn
婆啰波啰陀泮
ā sù là.pí tuó là.bō jiā pàn
阿素啰.毗陀啰.波迦泮
sà pó tí pí bì pàn
萨婆提鞞弊泮
sà pó nuó qié bì pàn
萨婆那伽弊泮
sà pó yào chā bì pàn
萨婆药叉弊泮
sà pó qián tà pó bì pàn
萨婆乾闼婆弊泮
sà pó bǔ dān nuó bì pàn
萨婆补丹那弊泮
jiā zhà bǔ dān nuó bì pàn
迦咤补丹那弊泮
sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn
萨婆突狼枳帝弊泮
sà pó tū sè bǐ lí.qì sè dì bì pàn
萨婆突涩比犁.讫瑟帝弊泮
sà pó shí pó lí bì pàn
萨婆什婆利弊泮
sà pó ā bō xī mó lí bì pàn
萨婆阿播悉么犂弊泮
sà pó shě là pó ná bì pàn
萨婆舍啰婆拏弊泮
sà pó dì dì jī bì pàn
萨婆地帝鸡弊泮
sà pó dá mó tuó jì bì pàn
萨婆怛摩陀继弊泮
sà pó pí tuó yē.là shì zhē lí bì pàn
萨婆毗陀耶.啰誓遮犂弊泮
shé yè jié là.mó dù jié là
阇夜羯啰.摩度羯啰
sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn
萨婆啰他娑陀鸡弊泮
pí dì yè.zhē lī bì pàn
毗地夜.遮唎弊泮
zhě dū là.fù qí nǐ bì pàn
者都啰.缚耆你弊泮
bá shé là.jù mó lī
跋阇啰.俱摩唎
pí tuó yè.là shì bì pàn
毗陀夜.啰誓弊泮
mó hē bō là dīng yáng.yì qí lī bì pàn
摩诃波啰丁羊.乂耆唎弊泮
bá shé là.shāng jié là yè
跋阇啰.商羯啰夜
bō là zhàng qí.là shé yē pàn
波啰丈耆.啰阇耶泮
mó hē jiā là yè
摩诃迦啰夜
mó hē mò dá lī jiā ná
摩诃末怛唎迦拏
nā mó suō jié lī duō yè pàn
南无娑羯唎多夜泮
bì sè ná pí yè pàn
毖瑟拏婢曳泮
bó là hē móu ní yè pàn
勃啰诃牟尼曳泮
ā qí ní yè pàn
阿耆尼曳泮
mó hē jié lī yè pàn
摩诃羯唎曳泮
jié là tán chí yè pàn
羯啰檀迟曳泮
miè dá lī yè pàn
蔑怛唎曳泮
lào dá lī yè pàn
唠怛唎曳泮
zhē wén chá yè pàn
遮文茶曳泮
jié luó là dá lī yè pàn
羯逻啰怛唎曳泮
jiā bō lī yè pàn
迦般唎曳泮
ā dì mù zhì duō.jiā shī mó shě nuó
阿地目质多.迦尸摩舍那
pó sī nǐ yè pàn
婆私你曳泮
yǎn jí zhì
演吉质
sà duǒ pó xiě
萨埵婆写
mó mó yìn tù nuó mó mó xiě
么么印兔那么么写
第五会
tū sè zhà zhì duō
突瑟咤质多
ā mò dá lī zhì duō
阿末怛唎质多
wū shé hē là
乌阇诃啰
qié pó hē là
伽婆诃啰
lú dì là hē là
嚧地啰诃啰
pó suō hē là
婆娑诃啰
mó shé hē là
摩阇诃啰
shé duō hē là
阇多诃啰
shì bì duō hē là
视毖多诃啰
bá lüè yè hē là
跋略夜诃啰
qián tuó hē là
乾陀诃啰
bù shǐ bō hē là
布史波诃啰
pō là hē là
颇啰诃啰
pó xiě hē là
婆写诃啰
bō bō zhì duō
般波质多
tū sè zhà zhì duō
突瑟咤质多
lào tuó là zhì duō
唠陀啰质多
yào chā jiē là hē
药叉揭啰诃
là chà suō.jiē là hē
啰刹娑.揭啰诃
bì lí duō.jiē là hē
闭[口*隶]多.揭啰诃
pí shě zhē.jiē là hē
毗舍遮.揭啰诃
bù duō jiē là hē
部多揭啰诃
jiū pán cha.jiē là hē
鸠盘茶.揭啰诃
xī qián tuó.jiē là hē
悉乾陀.揭啰诃
wū dá mó tuó.jiē là hē
乌怛摩陀.揭啰诃
chē yè jiē là hē
车夜揭啰诃
ā bō sà mó là.jiē là hē
阿播萨摩啰.揭啰诃
zhái qū gé.chá qí ní.jiē là hē
宅袪革.茶耆尼.揭啰诃
lī fó dì.jiē là hē
唎佛帝.揭啰诃
shé mí jiā.jiē là hē
阇弥迦.揭啰诃
shě jù ní.jiē là hē
舍俱尼.揭啰诃
lǎo tuó là nán dì jiā.jiē là hē
姥陀啰难地迦.揭啰诃
ā lán pó.jiē là hē
阿蓝婆.揭啰诃
qián dù bō ní.jiē là hē
乾度波尼.揭啰诃
shí fá là.yīn jiā xī jiā
什伐啰.堙迦酰迦
zhuì dì yào jiā
坠帝药迦
dá lí dì yào jiā
怛篱帝药迦
zhě tū tuō jiā
者突讬迦
ní tí shí fá là.bì shān mó.shí fá là
尼提什伐啰.毖钐摩.什伐啰
bù dǐ jiā
薄底迦
bí dǐ jiā
鼻底迦
shì lì sè mì jiā
室隶瑟密迦
suō nǐ bō dì jiā
娑你般帝迦
sà pó shí fá là
萨婆什伐啰
shì lú jí dì
室嚧吉帝
mò tuó pí dá lú zhì jiàn
末陀鞞达嚧制剑
ā qǐ lú qián
阿绮嚧钳
mù qié lú qián
目佉嚧钳
jié lī tū lú qián
羯唎突嚧钳
jiē là hē.jiē lán
揭啰诃.羯蓝
jié ná shū lán
羯拏输蓝
dàn duō shū lán
惮多输蓝
qì lī yè shū lán
迄唎夜输蓝
mò mò shū lán
末么输蓝
bá lī shì pó shū lán
跋唎室婆输蓝
bì lì sè zhà shū lán
毖栗瑟咤输蓝
wū tuó là shū lán
乌陀啰输蓝
jié zhī shū lán
羯知输蓝
bá xī dì shū lán
跋悉帝输蓝
wū lú shū lán
邬嚧输蓝
cháng qié shū lán
常伽输蓝
hē xī duō shū lán
喝悉多输蓝
bá tuó shū lán
跋陀输蓝
suō fáng àng qié.bō là zhàng qié shū lán
娑房盎伽.    般啰丈伽输蓝
bù duō bì duò chá
部多毖哆茶
chá qí ní.shí pó là
茶耆尼.什婆啰
tuó tū lú jiā.jiàn duō lú jí zhī.pó lù duō pí
陀突嚧迦.建咄嚧吉知.婆路多毗
sà bō lú hē líng qié
萨般嚧诃凌伽
shū shā dá là suō nuó jié là
输沙怛啰娑那羯啰
pí shā yù jiā
毗沙喻迦
ā qí ní.wū tuó jiā
阿耆尼.乌陀迦
mò là pí là jiàn duò là
末啰鞞啰建跢啰
ā jiā là mì lī duō.dá liǎn bù jiā
阿迦啰密唎咄.怛敛部迦
dì lì là zhà
栗剌咤
bì lī sè zhì jiā
毖唎瑟质迦
sà pó nuó jù là
萨婆那俱啰
sì yǐn qié bì.jiē là lī yào chā.dá là chú
肆引伽弊.揭啰唎药叉.怛啰刍
mò là shì.fèi dì shān.suō pí shān
末啰视.吠帝钐.娑鞞钐
xī dá duō.bō dá là
悉怛多.钵怛啰
mó hē bá shé lú sè ní shān
摩诃跋阇嚧瑟尼钐
mó hē bō lài zhàng qí lán
摩诃般赖丈耆蓝
yè bō tū tuó.shě yù shé nuó
夜波突陀.舍喻阇那
biàn dá lí ná
辫怛篱拏
pí tuó yē.pán tán jiā lú mí
毗陀耶.盘昙迦嚧弥
dì shū.pán tán jiā lú mí
帝殊.盘昙迦嚧弥
bō là pí tuó.pán tán jiā lú mí
般啰毘陀.盘昙迦嚧弥
duò zhí tuō
哆侄他
ǎn

ā nuó lí
阿那篱
pí shě tí
毗舍提
pí là bá shé là tuó lī
鞞啰跋阇啰陀唎
pán tuó pán tuó nǐ
盘陀盘陀你
bá shé là.bàng ní pàn
跋阇啰.谤尼泮
hǔ xīn dū lú yin pàn
虎昕都嚧瓮泮
suō pó hē
娑婆诃
 

 

补阙真言(三遍)

nā mó hē là dá nà . duō là yè yē

南 谟 喝 啰 怛 那 . 哆 啰 夜 耶

qié là qié là . jù zhù jù zhù

佉 啰 佉 啰 . 俱 住 俱 住

mó là mó là . hǔ là . hōng

摩 啰  摩 啰 . 虎 啰 . 吽

hè hè . sū dá ná . hōng

贺 贺  . 苏 怛 拏  . 吽

pō mò ná . suō pó hē

泼  抹  拏 . 娑  婆 诃

 

 

 

 

 

三皈依
自皈依佛,当愿众生体解大道,发无上心
自皈依法,当愿众生深入经藏,智慧如海
自皈依僧,当愿众生统理大众

一切无碍 和南圣众
 

愿消三障诸烦恼,愿得智慧真明了。
普愿罪障悉消除,世世常行菩萨道。
愿生西方净土中,九品莲花为父母,
花开见佛悟无生,不退菩萨为伴侣!
 

愿以此功德,庄严佛净土,
上报四重恩,下济三涂苦,
若有见闻者,悉发菩提心,
尽此一报身,同生极乐国。